Portrait Georges Darms

Datas principalas
naschì 1946 a Ruschein
1967-1978 studi da l’indogermanistica, germanistica e retoromanistica a Friburg ed Erlangen/Nürnberg
1978 doctorat en indogermanistica
1979-1982 studis postdoctorals a Minca e Regensburg
1982-1992 manader dal project dal FN ‘Creaziun dal linguatg da standard rumantsch grischun’ a Cuira.
1991-2012 prof. ord. per Linguatg e litteratura rumantscha a l’Universitad da Friburg.
1999-2003 vicerectur da l’Universitad da Friburg
2012- prof. emerità

Biografia en PDF